Świadczenia chorobowe dla domowników osób zakażonych

Świadczenia chorobowe dla domowników osób zakażonych

Od 3 listopada osoba, która mieszka lub prowadzi wspólne gospodarstwo z osobą zakażoną wirusem SARS-CoV-2 ma obowiązek poddać się kwarantannie. W takiej sytuacji inspekcja sanitarna nie wydaje decyzji. Natomiast domownik ma prawo do świadczeń w razie choroby.


Taka kwarantanna rozpoczyna się od dnia otrzymania pozytywnego wyniku testu przez osobę zakażoną i kończy się 7 dni po zakończeniu izolacji osoby zakażonej. Podstawą do wypłaty świadczeń chorobowych (wynagrodzenia za czas choroby, zasiłku chorobowego) jest złożone przez ubezpieczonego oświadczenie o obowiązku poddania się kwarantannie.
Oświadczenie powinno zawierać:
* imię i nazwisko,
* numer PESEL, jeśli ubezpieczony go posiada,
* informację o dniu rozpoczęcia obowiązkowej kwarantanny i dniu jej zakończenia,
* dane dotyczące osoby zakażonej, z którą mieszka ubezpieczony lub prowadzi wspólne gospodarstwo domowe, tj. imię i nazwisko, numer PESEL, jeśli go posiada, dzień rozpoczęcia odbywania obowiązkowej kwarantanny albo izolacji w warunkach domowych i dzień jej zakończenia,
* podpis ubezpieczonego.
Wzór takiego oświadczenia jest na stronie internetowej ZUS.<https://www.zus.pl/documents/10182/3208584/O%C5%9Bwiadczenie+o+odbywaniu+kwarantanny+przez+domownika+osoby+zaka%C5%BConej+wirusem.docx/69c8498b-b481-52ab-0d5f-b5d0142eedf4>
Pracodawca lub ZUS może wystąpić do inspekcji sanitarnej o potwierdzenie informacji zawartych w oświadczeniu.
Jeżeli świadczenia chorobowe wypłaca pracodawca wystarczy oświadczenie o kwarantannie.
Jeśli zasiłek chorobowy wypłaca ZUS, płatnik składek jak najszybciej (nie później niż w terminie 7 dni) powinien przekazać oświadczenie ubezpieczonego do ZUS. Może to zrobić za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych (PUE). W takim przypadku skan lub zdjęcie oświadczenia potwierdzonego za zgodność z oryginałem dołącza do zaświadczenia Z-3 / Z-3a.
Osoby, które prowadzą działalność i osoby z nimi współpracujące składają oświadczenie w ZUS. Może być przekazane elektronicznie - na PUE razem z wnioskiem o zasiłek chorobowy (druk ZAS-53). Do wniosku należy dołączyć skan lub zdjęcie podpisanego oświadczenia.
Na stronie ZUS jest instrukcja, jak złożyć oświadczenie razem z wnioskiem przez PUE.<https://www.zus.pl/documents/10182/3208584/2020-11-05_Instrukcja+wype%C5%82niania+ZAS-53.doc/8f76f6f2-5b7b-d492-b0cb-f55192a64d7f>
Anna Szaniawska
regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa małopolskiego


Drukuj